Vår miljöpolicy

KW Parts vision är att bli Europas bästa distributör och leverantör av reservdelar och tillbehör till amerikanska bilar. För att uppnå vår vision har vi fokus på vår miljö, framtiden och människorna på jorden.

Detta innebär att vi konstant arbetar med miljöfrågor och målsättningen är att öka den allmänna medvetenheten kring miljöfrågor, samt visa alla hur vi inom KW Parts kan hjälpa till att påverka och skydda miljön. Genom vårt systematiska miljöarbete strävar vi efter att förebygga eller reducera vår totala miljöpåverkan.

Alla beslut inom alla avdelningar, både administrativt och på våra anläggningar, ska innehålla miljöaspekter. Vi måste förbättra vår kunskap och öka medvetenheten kring miljöfrågor inom företaget genom att konstant diskutera och släppa in miljöaspekterna i vårt arbete.

KW Parts

 • följer aktuella miljölagar och -bestämmelser, samt andra miljökrav som vi omfattas av.
 • ska så långt som möjligt dra ner på resor och reducera miljöpåverkan genom att använda teknik vid distribution och kommunikation (e-post, videokonferenser, etc.).

  • ska tillhandahålla en bra, säker arbetsmiljö där våra medarbetare erhåller korrekt utbildning och det finns tillgång till avsedd säkerhets- och nödfallsutrustning.

  • ska ta ansvar för miljön. Reagera direkt och ansvarsfullt vid olyckor eller förhållanden som kan utgöra en risk för hälsa, säkerhet eller miljön. Vi ska rapportera händelser till myndigheterna och informera berörda parter.

  • ska säkerställa att farligt avfall hanteras och avyttras på ett säkert och miljövänligt sätt.

  • ska sträva efter att välja miljöcertifierade underleverantörer.

  • arbetar för att bevara naturresurser genom att återvinna och återanvända material, genom inköp av produkter som tillverkas av återvunnet material.

  • ska använda energi på ett ansvarsfullt sätt.

  • uppfylla standarderna ”Grön IT”.

  • ska konstant utvärdera och förbättra miljöarbetet.
   

Alla medarbetare förväntas att uppfylla företagets policy och rapportera alla hälso-, säkerhets- eller miljöproblem till sin närmaste chef.

Cheferna ansvarar för sina respektive områden och förväntas agera omgående när ett problem rapporteras.